Learn Sanskrit Numbers 1 to 100 in Easiest Way Now | संस्कृत अंक १ ते १०० (एक ते शंभर)

संस्कृत अंक १ ते १०० (एक ते शंभर) | Sanskrit Numbers 1 to 100

Sanskrit Numbers 1 to 100 हे या पेजवर वाचता येतील. सर्वांना सोपे जावे यासाठी प्रथम Sanskrit Numbers 1 to 50 दिले आहेत आणि पुढे 51 ते 100 दिले आहेत. इंग्रजी अंक, इंग्रजी स्पेलिंग, मराठी उच्चार, संस्कृत अंकाचा शब्द आणि इंग्रजी स्पेलिंग द्वारे संस्कृत शब्द उच्चार (Pronunciation) दिले आहेत.

संस्कृत अंक १ ते 50 | Sanskrit Numbers 1 to 50

NumberIn Wordsमराठीसंस्कृत Pronunciation
0Zeroशून्यशून्यShunya
1Oneएकएकम्ekam
2Twoदोनद्वेdve
3Threeतीनत्रीणिtrini
4Fourचारचत्वारिchatvaari
5Fiveपाचपञ्चPancha
6Sixसहाषट्shat
7Sevenसातसप्तsapta
8Eightआठअष्टashta
9Nineनऊनवnava
10Tenदहादशdasha
11Elevenअकराएकादशekadash
12Twelveबाराद्वादशdvaadasha
13Thirteenतेरात्रयोदशtrayodasha
14Fourteenचौदाचतुर्दशchaturdasha
15Fifteenपंधरापञ्चदशpanchadasha
16Sixteenसोळाषोडशshodash
17Seventeenसतरासप्तदशsaptadasha
18Eighteenअठराअष्टादशashtaadasha
19Nineteenएकोणीसनवदशnavadasha
20Twentyवीसविंशतिःvimshatihi
21Twenty-oneएकवीसएकविंशतिःekavimshatihi
22Twenty-twoबावीसद्वाविंशतिःdvaavimshathi
23Twenty-threeतेवीसत्रयोविंशतिःtrayovimshatihi
24Twenty-fourचोवीसचतुर्विंशतिःchaturvimshatihi
25Twenty-fiveपंचवीसपञ्चविंशतिःpanchavimshatihi
26Twenty-sixसव्वीसषड्विंशतिःshadvimshatihi
27Twenty-sevenसत्तावीससप्तविंशतिःsaptavimshatihi
28Twenty-eightअठ्ठावीसअष्टाविंशतिःashtaavimshatihi
29Twenty-nineएकोणतीसनवविंशतिःnavavimshatihi
30Thirtyतीसत्रिंशत्trimshat
31Thirty-oneएकतीसएकत्रिंशत्ekatrimshat
32Thirty-twoबत्तीसद्वात्रिंशत्dvaatrimshat
33Thirty-threeतेहतीसत्रयस्त्रिंशत्trayastrimshat
34Thirty-fourचौतीसचतुस्त्रिंशत्chatustrimshat
35Thirty-fiveपस्तीसपञ्चत्रिंशत्panchatrimshat
36Thirty-sixछत्तीसषट्त्रिंशत्shat-trimshat
37Thirty-sevenसदतीससप्तत्रिंशत्saptatrimshat
38Thirty-eightअडतीसअष्टत्रिंशत्ashtatrimshat
39Thirty nineएकोणचाळीसनवत्रिंशत्navatrimshat
40Fortyचाळीसचत्वारिंशत्chatvaarimshat
41Forty-oneचाळीसएकचत्वारिंशत्ekachatvaarimshat
42Forty-twoचाळीसद्विचत्वारिंशत्dvichatvaarimshat
43Forty-threeचाळीसत्रिचत्वारिंशत्trichatvaarimshat
44Forty-fourचाळीसचतुश्चत्वारिंशत्chatush
chatvaarimshat
45Forty-fiveचाळीसपञ्चचत्वारिंशत्pancha
chatvaarimshat
46Forty-sixचाळीसषट्चत्वारिंशत्shatchatvaarimshat
47Forty-sevenचाळीससप्तचत्वारिंशत्sapta
chatvaarimshat
48Forty-eightचाळीसअष्टचत्वारिंशत्ashta
chatvaarimshat
49Forty-nineएकोणपन्नासनवचत्वारिंशत्nava
chatvaarimshat
50Fiftyपन्नासपञ्चाशत्panchaashat
Sanskrit Numbers 1 to 50

संस्कृत अंक 50 ते 100 | Sanskrit Numbers 50 to 100

NumberIn Wordsमराठीसंस्कृत Pronunciation
51Fifty-oneएक्कावनएकपञ्चाशत्ekapanchaashat
52Fifty-twoबावनद्विपञ्चाशत्dvipanchaashat
53Fifty-threeत्रेपनत्रिपञ्चाशत्tripanchaashat
54Fifty-fourचोपनचतुःपञ्चाशत्chatuhupanchaashat
55Fifty-fiveपंचावनपञ्चपञ्चाशत्panchapanchaashat
56Fifty-sixछप्पनषट्पञ्चाशत्shatpanchaashat
57Fifty-sevenसत्तावनसप्तपञ्चाशत्saptapanchaashat
58Fifty-eightअठ्ठावनअष्टपञ्चाशत्ashtapanchaashat
59Fifty-nineएकोणसाठनवपञ्चाशत्navapanchaashat
60Sixtyसाठषष्टिःshashtihi
61Sixty-oneएकसष्ठएकषष्टिःekashashtihi
62Sixty-twoबासष्ठद्विषष्टिःdvishashtihi
63Sixty-threeत्रेसष्ठत्रिषष्टिःtrishashtihi
64Sixty-fourचौसष्ठचतुःषष्टिःchatuhushashtihi
65Sixty-fiveपासष्ठपञ्चषष्टिःpanchashashtihi
66Sixty-sixसहासष्ठषट्षष्टिःshatshashtihi
67Sixty-sevenसदुसष्ठसप्तषष्टिःsaptashashtihi
68Sixty-eightअडुसष्ठअष्टषष्टिःashtashashtihi
69Sixty-nineएकोणसत्तरनवषष्टिःnavashashtihi
70Seventyसत्तरसप्ततिःsaptatihi
71Seventy-oneएक्काहत्तरएकसप्ततिःekasaptatihi
72Seventy-twoबाहत्तरद्विसप्ततिःdvisaptatihi
73Seventy-threeत्र्याहत्तरत्रिसप्ततिःtrisaptatihi
74Seventy-fourचौऱ्याहत्तरचतुःसप्ततिःchatuhusaptatihi
75Seventy-fiveपंचाहत्तरपञ्चसप्ततिःpanchasaptatihi
76Seventy-sixशहात्तरषट्सप्ततिःshatsaptatihi
77Seventy-sevenसत्त्याहत्तरसप्तसप्ततिःsaptasaptatihi
78Seventy-eightअठ्ठयाहत्तरअष्टसप्ततिःashtasaptatihi
79Seventy-nineएकोणऐंशीनवसप्ततिःnavasaptatihi
80Eightyऐंशीअशीतिःasheetihi
81Eighty-oneएक्क्याऐंशीएकाशीतिःekaasheetihi
82Eighty-twoब्याऐंशीद्व्यशीतिःdvyasheetihi
83Eighty-threeत्र्याऐंशीत्र्यशीतिःtryasheetihi
84Eighty-fourचौऱ्याऐंशीचतुरशीतिःchaturasheetihi
85Eighty-fiveपंच्याऐंशीपञ्चाशीतिःpanchaasheetihi
86Eighty-sixशहाऐंशीषडशीतिःshadasheetihi
87Eighty-sevenसत्त्याऐंशीसप्ताशीतिःsaptaasheetihi
88Eighty-eightअठ्ठयाऐंशीअष्टाशीतिःashtaasheetihi
89Eighty-nineएकोणनव्वदनवाशीतिःnavaasheetihi
90Ninetyनव्वदनवतिःnavatihi
91Ninety-one एक्क्याण्णवएकनवतिःekanavatihi
92Ninety-twoब्याण्णवद्विनवतिःdvinavatihi
93Ninety-threeत्र्याण्णवत्रिनवतिःtrinavatihi
94Ninety-fourचौऱ्याण्णवचतुर्नवतिःchaturnavatihi
95Ninety-fiveपंच्याण्णवपञ्चनवतिःpanchanavatihi
96Ninety-sixशहाण्णवषण्णवतिःshannavatihi
97Ninety-sevenसत्त्याण्णवसप्तनवतिःsaptanavatihi
98Ninety-eightअठ्ठयाण्णवअष्टनवतिःashtanavatihi
99Ninety-nineनव्व्याण्णवनवनवतिःnavanavatihi
100A hundredशंभरशतम्shatam

जर ही माहिती (Sanskrit Numbers 1 to 100) आवडली असेल तर आपल्या मित्र परिवरा ला जरूर फॉरवर्ड करा.

मराठी बडबड गीते भाग 1 साठी- इथे क्लिक करा

Badbad Geete
Badbad Geete


यह भी पढ़ें: –

सरकारी नोकरीसाठी इथे क्लिक करा

More Songs from Pushpa: The Rise

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.