Shri Ganapati Atharvashirsha in Devanagari Script | श्री गणपती अथर्वशीर्ष

Photo of author

Shri Ganapati Atharvashirsha | श्री गणपती अथर्वशीर्ष

सर्व प्रकारच्या संकटांपासून मुक्ती मिळविण्यासाठी तुम्ही श्री गणपती अथर्वशीर्षाचे (Ganapati Atharvashirsha) पठण करून अनुभव घेऊ शकता. गणपती अथर्वशीर्ष ११ किंवा २१ आवर्तने केल्यास इच्छित फळ प्राप्त होण्याचा मार्ग सुकर होतो.

गणपती अथर्वशीर्षाचे आवर्तन करताना चंदन, गंध, अक्षत, हळद-कुंकू, दुर्वा आणि लाल फुले अर्पण करून मनातल्या मनात गणपतीची प्रार्थना करावी. गणपतीला जशी लाल फुले आवडतात, त्याचप्रमाणे त्यांना दुर्वाही आवडतात, म्हणूनच गणपती अथर्वशीर्ष म्हणण्यापूर्वी गणेश मूर्ती असेल किंवा प्रतिमा वा फोटो असेल तर त्याला लाल फूल व दूर्वा वाहून उदबत्ती व दीप दाखवून, संकल्प करावा ज्यामध्ये तुम्ही ज्या कारणासाठी आवर्तन करणार आहात ते व्यक्त करून गणपती अथर्वशीर्षाची आवर्तने करावीत.

हे सकाळच्या स्नानानंतर किंवा संध्याकाळी पाठ केले जाऊ शकतात. अथर्वशीर्षाच्या (Ganapati Atharvashirsha sahatravartana) एक हजार किंवा सहस्त्र आवर्तन करून गणेशाची पूजा करण्याची महाराष्ट्रात परंपरा आहे. आम्ही तुमच्यासाठी गणपती अथर्वशीर्ष (Shri Ganapati Atharvashirsha) घेऊन आलो आहोत.

गणेशोत्सवा दरम्यान तसेच प्रत्येक महिन्याच्या संकष्टीला मराठी घरांमध्ये सकाळ-संध्याकाळ अथर्वशीर्षाचे पठण केले जाते आणि अनेक घरांमध्ये सहस्त्र अवताराचे आयोजनही केले जाते. गणेश मंडळांमध्ये सामूहिक गणपती अथर्वशीर्ष सहस्त्र अवर्तनाचे आयोजनही अनेक केले जाते.

 Shri Ganapati Atharvashirsha Prarambh | गणपती अथर्वशीर्ष प्रारंभ

श्री गणेशाय नम:

(शांतिमंत्र)
ॐ भद्रं कर्णेभि शृणुयाम देवा:।
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा:॥
स्थिरैरंगैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायु: ॥१॥

ॐ स्वस्ति नऽ इन्द्रो वृद्धश्रवा:
स्वस्ति न: पूषा विश्ववेदा:।
स्वस्ति नस्तार्क्ष्र्योऽ अरिष्टनेमि:॥
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥२॥

ॐ शांति:। शांति:।। शांति:।।।

॥ अथ गणेशाथर्वशीर्ष व्याख्यास्याम: ॥

ॐ नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि॥
त्वमेव केवलं कर्त्ताऽसि। त्वमेव केवलं धर्ताऽसि॥
त्वमेव केवलं हर्ताऽसि। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि॥
त्वं साक्षादत्माऽसि नित्यंम् ॥१॥

ऋतं वच्मि। सत्यं वच्मि ॥२॥

अव त्वं माम्। अव वक्तारम्॥
अव श्रोतारम्। अवदातारम्॥
अव धातारम अवानूचानमव शिष्यम्॥
अव पश्चातात्। अव पुरस्तात्॥
अवोत्तरातात्। अव दक्षिणात्तात्॥
अव चोर्ध्वात्तात। अवाधरात्तात॥
सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् ॥३॥

त्वं वाङग्मयस्त्वं चिन्मय:।
त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय:॥
त्वं सच्चिदानंदाद्वितीयोऽसि।
त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्माऽसि।
त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि ॥४॥

सर्व जगदि‍दं त्वत्तो जायते।
सर्व जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति।
सर्व जगदिदं त्वयि लयमेष्यति॥
सर्व जगदिदं त्वयि प्रत्येति॥
त्वं भूमिरापोनलोऽनिलो नभ:॥
त्वं चत्वारिवाक्पदानी ॥५॥

त्वं गुणयत्रयातीत: । त्वं अवस्थात्रयातीत:।
त्वं देहत्रयातीत: त्वं कालत्रयातीत:।
त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्।
त्वं शक्तित्रयात्मक:॥
त्वां योगिनो ध्यायंति नित्यम्।

त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं।
वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुव: स्वरोम् ॥६॥

गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनंतरम्॥
अनुस्वार: परतर:। अर्धेन्दुलसितं॥
तारेण ऋद्धम्। एतत्तव मनुस्वरूपम्॥
गकार: पूर्व रूपम् अकारो मध्यरूपम्।
अनुस्वारश्चान्त्य रूपम्। बिन्दुरूत्तर रूपम्॥
नाद: संधानम्। संहिता संधि:। सैषा गणेश विद्या॥
गणक ऋषि: निचृद्-गायत्री छंद:। ग‍णपतिर्देवता॥
ॐ गॅं गणपतये नम: ॥७॥

एकदंताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दंति: प्रचोदयात्॥८॥

एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणम्॥
रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम्॥
रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम्॥
रक्त गंधानुलिप्तागं रक्तपुष्पै सुपूजितम् ॥

भक्तानुकंपिन देवं जगत्कारणम्च्युतम्॥
आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृतै: पुरुषात्परम॥
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वर: ॥९॥

नमो व्रातपतये नमो गणपतये नम: प्रथमपत्तये
नमस्तेऽ अस्तु लंबोदारायैकदंताय विघ्ननाशिने शिव सुताय।
श्री वरदमूर्तये नमो नम: ॥१०॥


फलश्रुती

एतदथर्वशीर्षं योऽधीते। स: ब्रह्मभूयाय कल्पते॥
स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते। स सर्वत: सुख मेधते ॥
स पंचमहापापात्प्रमुच्यते।

सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति॥
प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति॥
सायं प्रात: प्रयुञ्जानो अपापो भवति।
सर्वत्राधीयानोऽपविघ्नो भवति॥
धर्मार्थकाममोक्षं च विदंति ।

इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम॥
यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति॥
सहस्त्रावर्तनात्। यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत् ॥११॥

अनेन गणपतिमभिषिं‍चति। स वाग्मी भ‍वति॥
चतुर्थत्यांमनश्रन्नजपति। स विद्यावान् भवति॥
इत्यर्थर्वण वाक्यम्॥
ब्रह्माद्यावरणं विद्यात्। न बिभेती कदाचनेति ॥१२॥

यो दूर्वांकुरैर्यजति। स वैश्रवणोपमो भवति॥
यो लाजैर्यजति। स यशोवान भवति। स: मेधावान् भवति॥
यो मोदक सहस्त्रैण यजति। स वांछितफलमवाप्नोति॥
य: साज्य समिद्भिर्यजति। स सर्वं लभते स सर्वं लभते ॥१३॥

अष्टो ब्राह्मणान् सम्यग्ग्राहयित्वा। सूर्यवर्चस्वी भवति॥
सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिभासंनिधौ वा जप्त्वा। सिद्धमंत्रो भवति॥
महाविघ्नात्प्रमुच्यते। महादोषात्प्रमुच्यते॥
महापापात्प्रमुच्यते। स सर्व विद्भवति स सर्वविद्भवति।
य एवं वेद। इत्युपनिषत् ॥१४॥

शांतिमंत्र

ॐ सहनाववतु। सहनौ भुनत्त्कु।
सहवीर्यं करवावहै।
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै॥

ॐ शांति: शांति: शांति:

ॐ भद्रं कर्णेभि शृणुयाम देवा:।
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा:॥
स्थिरैरंगैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायु: ॥१॥

ॐ स्वस्ति नऽ इन्द्रो वृद्धश्रवा:
स्वस्ति न: पूषा विश्ववेदा:।
स्वस्ति नस्तार्क्ष्र्योऽ अरिष्टनेमि:॥
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥२॥

ॐ शांति:। शांति:।। शांति:।।।

॥ इति गणपत्यथर्वशीर्षम समाप्तम्॥

Atharvashirsha & Falashruti | अथर्वशीर्ष और फलश्रुति

गणपती अथर्वशीर्ष फलश्रुतीमध्ये सांगितल्याप्रमाणे जो कोणी याचे पठण करतो तो ब्रह्मस्वरूपात लीन होतो. सर्व अडथळे दूर करून त्याला आनंद मिळतो. पाच महापापांपासून मुक्त होऊन त्याला मोक्ष प्राप्त होतो. जो संध्याकाळ वाचतो तो दिवसभरात केलेल्या पापांपासून मुक्त होतो; जो सकाळी वाचतो तो रात्री केलेल्या पापांपासून मुक्त होतो. जे सकाळ संध्याकाळ वाचतात ते सर्व दोषांपासून मुक्त होतात. त्‍याचे अखंड पठण करणाऱ्या भक्तांचे सर्व अडथळे दूर होऊन चार धामांची प्राप्ती होते.

जो गणेशाला अथर्वशीर्षाने अभिषेक करतो तो वक्ता होतो, जो चतुर्थीच्या दिवशी जप करतो तो विद्वान होतो. जो त्याचा पाठ करतो आणि दुर्वा होम करतो तो कुबेर होतो. जो लाहीचा होम करताना त्याचे पठण करतो त्याला कीर्ती आणि बुद्धी प्राप्त होते. होम करताना एक हजार मोदकांचे दान केल्यास अपेक्षित फळ मिळते. जो खऱ्या मनाने शिकणाऱ्या आठ भक्तांना अथर्वशीर्ष शिकवतो, तो माणूस सूर्यासारखा तेजस्वी होतो.

 How to read Atharvashirsha | अथर्वशीर्षाचे पठण कसे करावे

बरेच लोक याचे आवर्तन “ॐ नमस्ते गणपतये” पासून सुरू करतात, पण एकदा वाचले तरी शांती मंत्राने सुरुवात करावी जो “ॐ भद्रं कर्णेभि:” पासून सुरु करून “ॐ स्वस्ति न इंद्रो” या श्लोका पर्यंत वाचावे/ म्हणावे.  याचे पहिले १० श्लोक हे गणपती अथर्वशीर्ष आहे. जर तुम्ही रोजचे पठण करत असाल, ज्यामध्ये तुम्ही अथर्वशीर्ष एकदाच वाचणार असाल, तर फलश्रुती वाचली नाही तरी चालेल.

 How to do Atharvashirsha Sahatra Awartan | अथर्वशीर्ष सहस्त्र आवर्तन कसे करावे

इच्छित परिणाम प्राप्त करण्यासाठी, भगवान गणेशासमोर बसून हातात पाणी घेऊन संकल्प करा. गणपतीला लाल फुले, दुर्वा, सुगंध, अक्षत, धूप, दीप, मोदक किंवा मिठाई अर्पण करून १००० प्रदक्षिणा करा. सहस्त्र आवर्तनाचे पठण करताना, शांती मंत्राने सुरुवात करून, पहिले १० श्लोक वाचा, जे “ॐ नमस्ते गणपतये” या पहिल्या श्लोकापासून सुरू करून “श्री वरद मूर्तये नमो नमः” दहाव्या श्लोकापर्यंत एक हजार वेळा वाचावेत.

एक हजार (१०००) वेळा आवर्तन झाल्यानंतर फलश्रुति म्हणावी जी “एतद् अथर्वशीर्षं योSधिते” पासून सुरु होऊन पुर्ण चार (४) मंत्र म्हणून झाल्यावर “ॐ सहनाववतु” और “ॐ स्वस्ति न इंद्रो” हे दोन शांति मंत्र म्हणून अथर्वशीर्ष सहस्त्र आवर्तन पुर्ण करावे. यानंतर गणपतीची आरती करावी व साष्टांग नमस्कार करुन आशीर्वाद घ्यावे. गणपती आरती मराठी (Ganapati Aarati in Marathi) किंवा गणपती आरती हिन्दी (Ganapati Aarati in Hindi) इथे वाचा.

ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली आम्हाला कॉमेंटमधे जरुर लिहा.

जर तुम्हाला हिंदू संस्कृतीच्या इतर कोणत्याही विषयावर माहिती हवी असेल तर कृपया आम्हाला कॉमेंटमधे लिहा.

Ganapati Atharvashirsh in English

Ganapati Atharvashirsha

॥ Shree Ganapati Atharvasheersha ॥

॥ Shaanti Mantra ॥

Om bhadram karnebhih shrunuyaama devaa ।
bhadram pashyemaakshabhiryajatraaha ॥
sthirairangaistushtuvaamsastanoobhihi ।
vyashema devahitam yadaayuhu ॥
om svasti na indro vriddhashravaaha ।
svasti nah pooshaa vishvavedaaha ॥
svastinastaarkshyo arishtanemih ।
svasti no brihaspatirdadhaatu ॥
om shaantih । shaantih ॥ shaantihi ॥

harih om namaste ganapataye ॥
tvameva pratyaksham tattvamasi ॥
tvameva kevalam kartaasi ॥
tvameva kevalam dhartaasi ॥
tvameva kevalam hartaasi ॥
tvameva sarvam khalvidam brahmaasi ॥
tvam saakshaadaatmaasi nityam ॥ 1 ॥

ritam vachmi ॥ satyam vachmi ॥ 2 ॥

ava tvam maam ॥ ava vaktaaram ॥
ava shrotaaram ॥
ava daataaram ॥ ava dhaataaram ॥
avaanoochaanamava shishyam ॥

ava pashchaattaat ॥ ava purastaat ॥
avottaraattaat ॥ ava dakshinaattaat ॥
ava chordhvaattaat ॥ avaadharaattaat ॥
sarvato maam paahi paahi samantaat ॥ 3 ॥

tvam vaangmayastvam chinmayah ॥
tvamaanandamayastvam brahmamayah ॥
tvam sachchidaanandaadviteeyosi ॥
tvam pratyaksham brahmaasi ॥
tvam jnyaanamayo vijnyaanamayosi ॥ 4 ॥

sarvam jagadidam tvatto jaayate ॥
sarvam jagadidam tvattastishthati ॥
sarvam jagadidam tvayi layameshyati ॥
sarvam jagadidam tvayi pratyeti ॥
tvam bhoomiraaponalonilo nabhah ॥
tvam chatvaari vaakpadaani ॥ 5 ॥

tvam gunatrayaateetah॥
tvamavasthaatrayaateetah ॥
tvam dehatrayaateetah॥
tvam kaalatrayaateetah ॥
tvam moolaadhaarasthitosi nityam ॥
tvam shaktitrayaatmakah ॥
tvaam yogino dhyaayanti nityam ॥

tvam brahmaa tvam vishnustvam rudrastvam
indrastvam agnistvam vaayustvam sooryastvam chandramaastvam
brahmabhoorbhuvahsvarom ॥ 6 ॥

ganaadim poorvamuchchaarya varnaadim tadanantaram ॥
anusvaarah paratarah ॥
ardhendulasitam ॥ taarena ruddham ॥
etattava manusvaroopam ॥
gakaarah poorvaroopam ॥
akaaro madhyamaroopam ॥
anusvaarashchaantyaroopam ॥
binduruttararoopam ॥ naadah sandhaanam ॥
samhitaasandhih ॥ saishaa ganeshavidyaa ॥
ganakarishihi ॥ nichridgaayatreechchhandaha ॥
ganapatirdevataa ॥ om gam ganapataye namah ॥ 7 ॥

ekadantaaya vidmahe । vakratundaaya dheemahi ॥
tanno dantih prachodayaat ॥ 8॥

ekadantam chaturhastam paashamankushadhaarinam ॥
radam cha varadam hastairbibhraanam mooshakadhvajam ॥
raktam lambodaram shoorpakarnakam raktavaasasam ॥
raktagandhaanuliptaangam raktapushpaih supoojitam ॥
bhaktaanukampinam devam jagatkaaranamachyutam ॥
aavirbhootam cha srishtyaadau prakriteh purushaatparam ॥
evam dhyaayati yo nityam sa yogee yoginaam varah ॥ 9 ॥

namo vraatapataye । namo ganapataye । namah pramathapataye ।
namastestu lambodaraayaikadantaaya ।
vighnanaashine shivasutaaya ।
shreevaradamoortaye namo namah ॥ 10 ॥

॥ Phalashruti ॥

etadatharvasheersham yodheete ॥ sa brahmabhooyaaya kalpate ॥
sa sarvatah sukhamedhate ॥ sa sarva vighnairnabaadhyate ॥
sa panchamahaapaapaatpramuchyate ॥
saayamadheeyaano divasakritam paapam naashayati ॥
praataradheeyaano raatrikritam paapam naashayati ॥
saayampraatah prayunjaano apaapo bhavati ॥
sarvatraadheeyaanopavighno bhavati ॥
dharmaarthakaamamoksham cha vindati ॥
idamatharvasheershamashishyaaya na deyam ॥
yo yadi mohaaddaasyati sa paapeeyaan bhavati
sahasraavartanaat yam yam kaamamadheete
tam tamanena saadhayet ॥ 11 ॥

anena ganapatimabhishinchati sa vaagmee bhavati ॥
chaturthyaamanashnan japati sa vidyaavaan bhavati ।
sa yashovaan bhavati ॥
ityatharvanavaakyam ॥ brahmaadyaavaranam vidyaat
na bibheti kadaachaneti ॥ 12 ॥

yo doorvaankurairyajati sa vaishravanopamo bhavati ॥
yo laajairyajati sa yashovaan bhavati ॥
sa medhaavaan bhavati ॥
yo modakasahasrena yajati
sa vaanchhitaphalamavaapnoti ॥
yah saajyasamidbhiryajati
sa sarvam labhate sa sarvam labhate ॥ 13 ॥

ashtau braahmanaan samyaggraahayitvaa
sooryavarchasvee bhavati ॥
sooryagrahe mahaanadyaam pratimaasamnidhau
vaa japtvaa siddhamantro bhavati ॥
mahaavighnaatpramuchyate ॥ mahaadoshaatpramuchyate ॥
mahaapaapaat pramuchyate ॥
sa sarvavidbhavati sa sarvavidbhavati ॥
ya evam veda ityupanishat ॥ 14 ॥

॥ Shaanti Mantra ॥

om sahanaavavatu ॥ sahanaubhunaktu ॥
saha veeryam karavaavahai ॥
tejasvinaavadheetamastu maa vidvishaavahai ॥
om shaantih । shaantih ॥ shaantih ॥

om bhadram karnebhih shrinuyaama devaa ।
bhadram pashyemaakshabhiryajatraah ॥
sthirairangaistushtuvaamsastanoobhih ।
vyashema devahitam yadaayuh ॥1॥

om svasti na indro vriddhashravaah ।
svasti nah pooshaa vishvavedaah ॥
svastinastaarkshyo arishtanemih ।
svasti no brihaspatirdadhaatu ॥
om shaantih । shaantih ॥ shaantih ॥2॥

॥ iti shreeganapatyatharvasheersham samaaptam ॥

हे ही वाचा:-

यूट्यूब चॅनल पहा: –

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.